Zomerweek koordirectie pop en jazz      
15-19 juli 2024

Over de Ward Swingle cursus

Van maan­dag 15 t/m vrij­dag 19 juli 2024 wordt voor de vier­de keer de Ward Swin­gle Cur­sus ge­hou­den, een zo­mer­week voor di­ri­gen­ten in de lich­te mu­ziek. Een week lang werk je on­der lei­ding van top-do­cen­ten aan je vaar­dig­he­den als di­ri­gent. [...]

Wat gaan we doen?

We gaan vijf in­ten­sie­ve da­gen wer­ken aan je vaar­dig­he­den als di­ri­gent. El­ke dag ko­men slag­tech­niek, re­pe­te­ren, in­zin­gen en re­per­toire­ken­nis aan bod. Daar­naast be­ste­den we aan­dacht aan ver­schil­len­de on­der­wer­pen in kor­te work­shops. [...]

Docenten

De do­cen­ten zijn Tijs Kram­mer en Ru­ben Smits. Zij heb­ben bei­de rui­me er­va­ring met het wer­ken met ko­ren in de lich­te mu­ziek. Zij ne­men ie­der de helft van de les­sen voor hun re­ke­ning.[...]

Vorige edities

De Ward Swin­gle Cur­sus is ook ge­hou­den in 2018, 2019 en 2020. Hier­on­der staan fo­to's van de edi­ties en een pro­mo­tie­film­pje dat we heb­ben la­ten ma­ken. [...]

Kosten

Als deel­ne­mer be­dra­gen je kos­ten aan de Ward Swin­gle Cur­sus € 495,00 (of € 345,00 voor stu­den­ten). Bij de deel­na­me zit di­ner voor de ge­he­le week in­be­gre­pen. Naast ge­wo­ne deel­na­me aan de cur­sus kun je je ook in­schrij­ven als toe­hoor­der. [...]

Locatie

De Ward Swingle Cursus wordt gehouden in theaterhuis De Berenkuil in Utrecht. Er zijn daar twee ruime, fijne zalen met een goede akoestiek en bovendien is een fijne concertzaal voor het slotconcert. Theater De Berenkuil is in tien minuten te bereiken met de bus vanuit Utrecht Centraal Station.  

Repertoire

In de prac­ti­ca wer­ken we aan stuk­ken uit de pop en jazz, en daar­naast ma­ken we uit­stap­jes naar bij­voor­beeld gos­pel, we­reld­mu­ziek en mu­si­cal. We wer­ken aan stuk­ken van de bes­te ar­ran­geurs en be­kend­ste groe­pen uit de we­reld. [...]

Inschrijven

Je kunt je hier aanmelden voor de cursus.
Contact