Zomerweek koordirectie pop en jazz      
15-19 juli 2024

Auteur: Tijs Krammer

Over de Ward Swingle cursus

Van maan­dag 15 t/m vrij­dag 19 juli 2024 wordt voor de vier­de keer de Ward Swin­gle Cur­sus ge­hou­den, een zo­mer­week voor di­ri­gen­ten in de lich­te mu­ziek. Een week lang werk je on­der lei­ding van top-do­cen­ten aan je vaar­dig­he­den als di­ri­gent. [...]

Wat gaan we doen?

We gaan vijf in­ten­sie­ve da­gen wer­ken aan je vaar­dig­he­den als di­ri­gent. El­ke dag ko­men slag­tech­niek, re­pe­te­ren, in­zin­gen en re­per­toire­ken­nis aan bod. Daar­naast be­ste­den we aan­dacht aan ver­schil­len­de on­der­wer­pen in kor­te work­shops. [...]

Docenten

De do­cen­ten zijn Tijs Kram­mer en Ru­ben Smits. Zij heb­ben bei­de rui­me er­va­ring met het wer­ken met ko­ren in de lich­te mu­ziek. Zij ne­men ie­der de helft van de les­sen voor hun re­ke­ning.[...]

Vorige edities

De Ward Swin­gle Cur­sus is ook ge­hou­den in 2018, 2019 en 2020. Hier­on­der staan fo­to's van de edi­ties en een pro­mo­tie­film­pje dat we heb­ben la­ten ma­ken. [...]

Kosten

Als deel­ne­mer be­dra­gen je kos­ten aan de Ward Swin­gle Cur­sus € 495,00 (of € 345,00 voor stu­den­ten). Bij de deel­na­me zit di­ner voor de ge­he­le week in­be­gre­pen. Naast ge­wo­ne deel­na­me aan de cur­sus kun je je ook in­schrij­ven als toe­hoor­der. [...]

Repertoire

In de prac­ti­ca wer­ken we aan stuk­ken uit de pop en jazz, en daar­naast ma­ken we uit­stap­jes naar bij­voor­beeld gos­pel, we­reld­mu­ziek en mu­si­cal. We wer­ken aan stuk­ken van de bes­te ar­ran­geurs en be­kend­ste groe­pen uit de we­reld. [...]
Contact